ipad

O nás

Advokátska kancelária JUDr. Michala Miškoviča predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu advokátsku kanceláriu, ktorá bola založená v roku 2014 ako obchodná spoločnosť s cieľom poskytovať svojím klientom profesionálne právne služby. V zmysle § 15 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii je oprávnená poskytovať právne služby vo všetkých oblastiach práva.

Našimi klientmi sú významné zahraničné obchodné spoločnosti, podnikatelia a ich dcérske spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu, orgány verejnej správy a ich podriadené organizácie, tuzemské obchodné spoločnosti, individuálni podnikatelia i fyzické osoby.

Našim zámerom je poskytovať klientom efektívne a komplexné právne služby a právne poradenstvo v širokom spektre rôznych právnych odvetví, a to vždy na najvyššej odbornej úrovni so zachovaním profesionality a diskrétnosti voči nášmu klientovi.

Súčasťou činnosti advokátskej kancelárie je i právne zastupovanie našich klientov pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci v rámci sporovej či nesporovej agendy, zastupovanie pred správnymi orgánmi v správnom konaní a taktiež obhajoba v trestnom konaní.

Špecializácia

Pre svojich klientov zabezpečujeme komplexné právne služby v nasledovných právnych oblastiach:

Trestné právo

obhajoba v trestnom konaní, zastupovanie poškodeného v trestnom konaní vrátene uplatňovania náhrady škody, vypracovanie podaní v trestnom konaní (trestné oznámenia, návrhy, sťažnosti, riadne i mimoriadne opravné prostriedky, a iné)

Občianske právo

vecné právo, zabezpečovacie inštitúty, záväzkové právo – vypracovanie a pripomienkovanie všetkých typov občianskoprávnych zmlúv, dedičské právo, právo nehnuteľností, vymáhanie pohľadávok, náhrada škody, bezdôvodné obohatenie, ochrana osobnosti

Pracovné právo

vypracovanie a pripomienkovanie dokumentácie k vzniku, zmene alebo zániku pracovnoprávnych vzťahov a ostatných súvisiacich dokumentov, zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch

Obchodné právo

právo obchodných spoločností (zakladanie, vznik, zmena, zrušenie/zánik a s tým súvisiaca príprava právnych dokumentov), záväzkové právo – vypracovanie a pripomienkovanie všetkých typov obchodnoprávnych zmlúv, právo hospodárskej súťaže, ochrana obchodného mena, ochrana proti nekalosúťažnému konaniu, právny audit a vymáhanie pohľadávok

Konkurzné právo a reštrukturalizácia

uplatňovanie a prihlasovanie pohľadávok a zastupovanie klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, ako aj súvisiacich súdnych konaniach

Správne právo

právo verejného obstarávania, životného prostredia, zastupovanie klientov v konaniach podľa Správneho súdneho poriadku a ďalšie

Stavebné právo

príprava a pripomienkovanie komplexnej zmluvnej dokumentácie v zmysle štandardov FIDIC, právne poradenstvo k projektovej dokumentácii, príprava a pripomienkovanie zmluvy o dielo, analýza rizík v zmluve o dielo, resp. v súťažných podmienkach, poradenstvo k developerským projektom, zabezpečenie právnej istoty a transparentnosti zmluvného vzťahu

Certifikat CACE Fidic - JUDr. Michal Miškovič

Poskytujeme právne poradenstvo so špecializáciou v zabezpečovaní kompletnej právnej agendy spoločností pôsobiacich v oblasti zdravotníctva, stavebných a výrobných spoločností.

Dokonale sa orientujeme v slovenskom právnom prostredí a poznáme jeho špecifiká. V závislosti od konkrétneho zámeru klienta dokážeme posúdiť jednotlivé prípady s ohľadom na nadnárodné právne súvislosti. Prípady, ktoré majú medzinárodný dopad, riešime so spolupracujúcimi renomovanými zahraničnými advokátskymi kanceláriami v príslušnej krajine.

Náš tím

Náš tím kladie dôraz na osobný prístup ku klientom spočívajúci v pochopení individuálnych potrieb klienta a efektívnom vybavení jeho agendy. Naším záujmom je zabezpečiť celkovú starostlivosť o klienta a poskytnúť mu variantné riešenia a tie najúčinnejšie právne nástroje smerujúce k dosiahnutiu ním sledovaného cieľa.

Pre našich klientov je k dispozícii tím našich najlepších právnikov a advokátov:

JUDr. Michal Miškovič
advokát a konateľ
JUDr. Erika Benčátová
vedúca právnička tímu v Bratislave
Mgr. Lenka Klimová
vedúca právnička tímu v Žiline
Ďalší právnici v tíme:
Mgr. Lucia Fabková, Mgr. Kristína Chabroňová, Mgr. Jana Ťažká, Mgr. Ing. Miroslava Dávidíková

Spolupráca

Partnerstvo v celej Európe

So svojimi klientami sa usilujeme budovať dlhotrvajúce vzťahy založené na otvorenom dialógu a individuálnom prístupe. Rýchlosť, flexibilita a spoľahlivosť poskytnutých služieb je pre nás samozrejmosťou.

Vysoká odborná úroveň je posilnená prostredníctvom spolupráce s notárskymi a exekútorskými úradmi, prekladateľmi a tlmočníkmi, daňovými poradcami a s ďalšími odborníkmi.

Background